040 354 2317 info@nyfisk.net

Vår verksamhet

Rådgivning

Fiskarförbundets rådgivningsverksamhet till förbundets medlemmar är en viktig del av vår verksamhet. Rådgivningen och handledningen handlar oftast om frågor rörande vård av fiskevattnen och fiskbestånd, struktur- och sältoleransstöd samt frågor i anknytning till lagen om fiske och delägarlagsverksamheten i allmänhet. Nylands Fiskarförbund ger rådgivning på hemsidorna och per telefon, e-post, massmedia och brev. Tidningen Fiskarposten utgör också en viktig informationskanal ut till fältet.

 

Yngelförmedling

Insatserna för fiskevattenvården, och speciellt utplanteringarna är en viktig del av förbundets verksamhet. Fiskevårdssamarbetet sker i samarbete med fiskeområdena och delägarlagen. I enlighet med fiskeområdenas lagstadgade nyttjande- och vårdplaner förverkligar man utplanteringsverksamheten. Förbundet ger utsättningsrekommendationer åt utsättarna för att den bästa möjliga avkastningen av utplanteringarna ska uppnås och för att trygga fiskbeståndens genetiska arvsanlag genom val av rätt utsättningsstam, -utsättningsmetodik och rätt skötta fisktransporter.

Utbildning

Förbundet ordnar utbildning enligt behov främst för yrkesfiskare samt för fiskeområdes- och delägarlagsverksamhet. Förbundet ordnar kurser för fiskeövervakare i samarbete med NTM-centralerna.

 

 

Historik

Nylands fiskarförbunds uppgift var för 100 år sedan och är än i dag i första hand att befrämja det kustnära yrkesfisket och vården av fiskestammar. Det har alltid fallit sig naturligt att man inom förbundet velat bevara en levande kulturmiljö i skärgården och en fast bosatt befolkning. Verkligheten i skärgården, i det övriga samhället och i hela landet har förändrats mycket under de gångna hundra åren. Den fasta befolkningen har minskat liksom antalet heltidsfiskare. Fiskebragderna och fiskemetoderna har förändrats, för att inte tala om fiskebåtarna. Också fiskstammarna och fångsterna av olika arter längs med vår kust har varierat mycket under årens lopp.

 

 

Utplanteringen av fiskyngel har fortfarande en viktig roll i förbundets verksamhet. Idag utplanteras framför allt gös, sik och ål. Havsöring har tidvis varit en viktig utplanteringsart. På 1970-talet frågade man sig om den nyländska skärgården kan räddas undan miljöförstöringen. Idag kan vi konstatera att det fortfarande finns många moln vid horisonten. Under de senaste åren har övergödningen av Finska viken lett till årligen återkommande algblomningar, grumligt vatten och igenväxande vikar. Den kraftigt växande oljetransporten genom Finska viken är ett hot som inte heller kan förbises. All slags fartygs- och båttrafik har ökat och den ställer ibland till förtret för fisket. Sälstammen, framförallt gråsälen, har ökat starkt under de senaste decennierna och under de allra senaste åren har en explosionsartad ökning av skarven lett till nya bekymmer. Sälen söker sig idag ända upp i skär gårdsvikarna där också nätfisket ofta försvårats. Då isbildningen sker sent eller uteblir innebär det att sälarna finns i skärgården så gott som hela tiden.

Sedan Finland blev medlem i EU har fiskeripolitiken blivit en del av EU- politiken. Nylands fiskarförbund har aktivt jobbat för att Östersjön och det kustnära fisket i Finland skall betraktas som en egen helhet där man beaktar de lokala förhållandena som på många sätt skiljer sig från fisket i världshaven. Förbundet har allt mer betonat att det kustnära fisket som vi bedriver är ekologiskt hållbart. Det är ett selektivt fiske som inte hotar de naturliga fiskbestånden.