040 354 2317 info@nyfisk.net

Fiskeområden och delägarlag

För tillfället finns det cirka 20 fiskeområden i Nylands län. Av dessa hör 8 till Nylands Fiskarförbund. Enligt Lagen om fiske är fiskeområdet ett fiskeriekonomiskt enhetligt område, där det är ändamålsenligt att vidta enhetliga åtgärder vid ordnandet av fiskeförhållandena.

Delägarlagets verksamhet regleras av lagen om samfälligheter, lagen om fiske och delägarlagets stadgar. Delägarlaget skall organisera bedrivandet av fiske och vården av fiskbestånden inom sitt område på det sätt som lagen om fiske förutsätter.

Fiskeområden

Indelningen i fiskeområden är oberoende av ägandeförhållanden eller kommunala och/eller statsförvaltningsrelaterande indelningar. Det finns för närvarande över 200 fiskeområden i Finland. Fiskeområdets högsta beslutande organ är stämman.

Fiskeområdenas medlemmar består av delägarlag, fiskargillen och andra.  Enligt Lagen om fiske är fiskeområdet ett fiskeriekonomiskt enhetligt område, där det är ändamålsenligt att vidta enhetliga åtgärder vid ordnandet av fiskeförhållandena. Indelningen i fiskeområden är oberoende av ägandeförhållanden eller kommunala och/eller statsförvaltningsrelaterande indelningar.

På Centralförbundet för fiskerihushållning:s hemsidor hittar du mera information om fiskeområden samt en karta över finlands alla fiskeområden.

Delägarlag

Delägarlaget bestämmer över alla saker som rör samfälligheten, på samma sätt som en fastighetsägare bestämmer över sin fastighet. I Finland finns över 20 000 samfällda vattenområden. För vart och ett svarar ett delägarlag. Många delägarlag är okonstituerade, vilket betyder att det kanske inte hålls regelbundna möten eller finns någon verksamhet.

Privata vatten kan tillhöra en fastighet, men vanligare är att vattenområdet är samfällt. Det betyder att vattnet tillhör flera delägarfastigheter. Det samfällda vattnet finns i fastighetsregistret som en egen enhet. Delägarfastigheterna kan ha rätt till olika stora andelar av det samfällda vattnet. Andelarna framgår av fastighetsregistret, både under det samfällda vattnets uppgifter och på delägarfastighetens fastighetsregisterutdrag. Delägare i det samfällda vattenområdet är ägarna till de fastigheter, till vilka hör en andel i vattenområdet.

Kontaktuppgifter

Nylands Fiskarförbund r.f.
Malms handelsväg 26
00700 Helsingfors

Telefon: 040 - 354 2317

e-post: info@nyfisk.net