040 354 2317 info@nyfisk.net

Delägarlag

Största delen av vattenområdena i Finland är samfällda, och de förvaltas av delägarlag. Privata vatten kan tillhöra en fastighet, men vanligare är att vattenområdet är samfällt. Det betyder att vattnet tillhör flera delägarfastigheter. Det samfällda vattnet finns i fastighetsregistret som en egen enhet.

Delägarfastigheterna kan ha rätt till olika stora andelar av det samfällda vattnet. Andelarna framgår av fastighetsregistret, både under det samfällda vattnets uppgifter och på delägarfastighetens fastighetsregisterutdrag. En samfällighet kan vara ett mark- eller vattenområde. Fastigheternas ägare är delägare i samfälligheten eller i den gemensamma särskilda förmånen.  Delägarna utgör ett delägarlag.

Delägarlagets uppgift är att sköta om det samfällda områdets förvaltning och skötsel. Delägarlaget bestämmer över alla saker som rör samfälligheten, på samma sätt som en fastighetsägare bestämmer över sin fastighet.

I Finland finns över 20 000 samfällda vattenområden. För vart och ett svarar ett delägarlag. Många delägarlag är okonstituerade, vilket betyder att det kanske inte hålls regelbundna möten eller finns någon verksamhet.

Befrämjande av delägarlagens verksamhet hör till Centralförbundet för Fiskerihushållnings centrala uppgifter. Från CFF kan man få råd och hjälp i frågor som gäller delägarlag.

Delägarlagets uppgifter:

  • Förvaltning av det samfällda vattenområdet
  • Ordnandet av fisket
  • Vården av fiskbestånden

Läs mera om delägarlag på Centralförbundet för Fiskerihushållnings hemsidor.