040 354 2317 info@nyfisk.net
DE AKTÖRSSPECIFIKA FISKEKVOTERNA FÖR ÅR 2020 SAMT DE ICKE-ÖVERLÅTBARA
NYTTJANDERÄTTERNA KAN ANSÖKAS FRÅN NTM-CENTRALEN FRÅN OCH MED DEN
14.10.2019
NTM-centralen öppnar ansökningen för 2020 års aktörsspecifika fiskekvoter och icke-överlåtbara
nyttjanderätter under tiden 14.10. – 29.11.2019 klo 16:15.
Ansökning av kvot är möjligt endast till de som har nyttjanderätt.
Elektronisk kvotansökningsblankett finns på adressen:
https://anon.ahtp.fi/_layouts/Lomake.ashx?LomakeID=20113
Till de innehavare av överlåtbara nyttjanderätter som inte har meddelat sin e-postadress till NTMcentralen,
skickas ansökningsblanketten per brev.
Det är mycket viktigt att ansökningstiden efterföljs och att kvotavgiften för år 2019 är erlagd inom
utsatt tid.
NTM-centralen fattar beslut om trålfiskets kvoter för år 2020 före årsskiftet och strömmingsryssjeoch
laxfiskets motsvarande kvotbeslut fattas under början av året 2020.
Ansökan om icke-överlåtbara nyttjanderätter och kvoter på grund av det
Ansökan om icke-överlåtbara nyttjanderätter avser Östersjöns huvudbassängs och Finska vikens
strömmingsryssjefisket och Finska vikens laxfisket och gäller endast kommersiella fiskare i grupp I
som inleder sin verksamhet och har en registrerad fiskebåt. Ansökan om aktörsspecifik fiskekvot för
år 2020 som gäller icke-överlåtbar nyttjanderätt görs med samma blankett som icke-överlåtbar
nyttjanderätt söks med.
Ansökningsblanketten kan vid behov begäras av Egentliga Finlands NTM-central.
Ansökningsblanketterna sänds i elektronisk form till adressen: registratur.egentligafinland@ntmcentralen.
fi eller per post till adressen: Egentliga Finlands NTM-central, PB 236, 20101 ÅBO
Blanketter och tilläggsuppgifter:
Fiskerimästare Aki Koskinen, tel. 0295 023 025, e-post: aki.koskinen@ntm-centralen